onsdag 9. mars 2011

Kvinnedagen 1881 på Bedehuset!

Lilly Kvamme, nestleiar EL&ITforbundet Klubb Opplysningen på talarstolen i Bedehuset på Lærdalsøyri!

Porten sin artikkel om arrangementet

Sogn avis om arrangementet
NrkSfj sin artikkel om venting på styrevedtaket 10.03.2011Slik skriv initiativtakar Bente Øien Hauge det på fjesboksida Kvinnedagen 1881:
"BAKGRUNNEN FOR AT 8. MARS I ÅR ER EIT SOLIDARITETSARRANGEMENT FOR 1881:

Som kjent er det risiko for at 21 tilsette ved Opplysningen 1881 i Lærdal kan miste jobben. Den endelege avgjerda vert teken i eit styremøte som skal haldast i Oslo berre to dagar etter kvinnedagen 8. mars. (Styremøtet skulle fyrst vore på sjølve 8. mars, men er no utsett.) Sjølv om me håpar på eit positivt resultat, må ein bu seg på nedskjering.

Opplysningen 1881 er viktig for heile Lærdal og har heilt sidan Telegrafen si tid vore ein viktig kvinnearbeidsplass og kompetansearbeidsplass. Styrevedtaket 10. mars kan i verste fall bli eit hardt slag for avdelinga og for det som i dag er ein god arbeidsplass for kvinner og menn frå heile Indre Sogn.

Denne avgjerda berører oss alle! Og det blir heilt feil at dei tilsette skal møte denne situasjonen aleine. Kvinnedagen er eit ideelt høve til å gje dei handa og syne solidaritet med kampen for arbeidsplassane på 1881 avdeling Lærdal.

For kamp blir det, om fleirtalet i styret vedtek oppseiingar i Lærdal! Og dei tillitsvalde har gode argument for å kjempe mot avgjerda; det er ikkje lovleg å seie opp fast tilsette når ein samstundes nyttar vikarbyrå og midlertidig bemanning på tilsvarande stillingar i samme verksemd."

Arrangementet Kvinnedagen 1881 hadde i tillegg til orienteringa frå Lilly, fine appellar av Anne-Elin Tunsberg - plasstillitsvald EL&ITforbundet og Bjørn Skalle plasstillitsvald Negotia

Fine solidaritetsappellar frå Jan Steinar Hole frå Fagforbundet, Ingrid Kristina Rio frå Utdanningsforbundet, Anne Karin Kvamme frå NITO, Helge Evensen Bjørkum frå Ungdomsrådet og Per Steinar Kvamme frå Handelsgruppa.

Elisabeth Stewart Søvik song vakkert for oss og gav oss også god lått og skotske innspel.
Magne Grøttebø akkompagnerte Elisabeth, men sang også vakkert for oss.

Sissel Randi Lysne les gode dikt frå diktsamlinga Fetang av Kari Bakke.

Ingebjørg Voll og Bente Øien Hauge var programleiarar og organisatorar.
Kvammes hadde levert smakfull Solidaritetssuppe og brød.
Eit breitt utval av gode opplysningskaker var levert til kaffien!
Vi gjekk heim med ei oppløfta stemning frå Bedehuset!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar